Navigácia

Rychlý kontakt

Adresa

Obecný úrad Ochtiná
Ochtiná 52
049 35 Ochtiná
IČO: 00 328 600

 

Sekretariát: 

Tel.: 058 / 788 26 70

Starosta obce : 0905 576 994
Email: ochtina@stonline.sk

Počasie

dnes, pondelok 13. 7. 2020
jasná obloha 21 °C 9 °C
utorok 14. 7. jasná obloha 23/10 °C
streda 15. 7. oblačno 23/12 °C
štvrtok 16. 7. mierny dážď 21/13 °C

Obsah

 

 

ŽIADOSŤ o finančný príspevok z programu Terra Incognita na projekt „Top lokality“

Názov projektu

 

K jaskyni peši aj na bicykli

Miesto realizácie

 

Ochtiná

Termín začatia realizácie projektu

Máj 2019

Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu

Október 2019

Celkové oprávnené výdavky

9 000 €

Požadovaná výška finančného príspevku

9 000 €

Výška spolufinancovania žiadateľa

0 €

 

I. ŽIADATEĽ

 

Názov organizácie (žiadateľa)

Obec Ochtiná

Adresa žiadateľa

Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná

Právna forma organizácie (obč.združenie, nadácia, s.r.o., obec...)

obec

IČO

 

Platiteľ DPH

áno – nie *

Štatutárny zástupca

(titul, meno a priezvisko)

PhDr. Július Rusnák

Kontaktná osoba pre projekt

(titul, meno a priezvisko)

PhDr. Július Rusnák

E-mail kontaktnej osoby

jrusnak@pobox.sk

Telefón kontaktnej osoby

+421 905 576 994

Názov banky

ČSOB

Číslo účtu (IBAN)

SK57 0200 0000 0000 2572 4582

Stručná charakteristika žiadateľa a jeho činnosti

Názov obce: Ochtiná

Právna forma: 801 Obec (Obecný úrad)
OKEČ: 751100 Všeobecná štátna správa

Obec Ochtiná sa nachádza v okrese Rožňava, má 553 obyvateľov. V obci sa okrem Ochtinskej aragonitovej jaskyni nachádza aj Goticko-Románksy kostol, ktorý je unikátny svojimi freskami. Týmto kostol sa obec zapojila aj do združenia Gotická cesta. Obec dlhodobo vyvíja aktivity k podpore turizmu v regióne.

  • nehodiace sa preškrtnite

 

 

II. POPIS PROJEKTU

 

 

Charakteristika objektu a lokality: (stručná charakteristika lokality, objektu a jeho história, lokalizácia, umiestnenie, kde sa nachádza – maximálne 300 znakov)

Projekt je zameraný na revitalizáciu chodníka z obce Ochtiná, nachádzajúcej sa v okrese Rožňava v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, ktorá je svetovým unikátom. Okres Rožňava je zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy, čomu zodpovedá aj stav turistickej infraštruktúry a turistických atrakcií. V súčasnosti vedie z obce k jaskyni turistický chodník, je však len veľmi málo používaný pre svoju neudržiavanosť a tým aj nízku atraktívnosť. Chodník vedie lesom a meria 2305 m. Z obce k Ochtinskej aragonitovej jaskyni žiadna iná cesta nevedie, preto aj keď jaskyňa nesie meno Ochtinská, turisti k nej pristupujú hlavne z cesty medzi mestom Jelšava a Gočaltovo.

Na území obce sa okrem jaskyne nachádza aj turistami vyhľadávaný goticko-románsky kostol so vzácnymi freskami, hojne navštevovaný turistami najmä v letnom období a typická dedinská izba súkromného majiteľa. Obec má potenciál stať sa atraktívnou turistickou destináciou.

Ciele projektu - čo chcete dosiahnuť realizáciou projektu a cieľová skupina: (konkrétne cieľové skupiny – demografické, sociologické a geografické aspekty)

 

Ciele projektu:

Krátkodobým cieľom projektu je :

  1. Vybudovanie, revitalizácia chodníka pre peších a cyklo turistov,

  2. Vybudovanie oddychovej zóny na začiatku chodníka,

  3. Sprístupnenie cyklistického okruhu – Jelšava – Ochtinská aragonitová jaskyňa – obec Ochtiná – obec Slavošovce – Tunel pod Homôlkou – obec Kopráš – Jelšava,

 

 

 

Cieľové skupiny:

Demografické hľadisko: mladí, deti, rodiny s deťmi, seniori

Geografické hľadisko: domáci návštevníci, zahraniční návštevníci, návštevníci zaujímajúci sa o históriu a prírodu

 

Opis výstupu projektu v roku 2019:

- umiestnenie informačnej tabule so zakresleným chodníkom pri zastávke autobusu,

- zriadenie oddychovej zóny na konci dediny pod lesom, (odpadkové koše, altánok, ohnisko, stojan na bicykle, hojdačky, preliezky),

- vybudovanie prírodnej studničky v blízkosti chodníka,

- umiestnenie lavičiek a informačných tabúľ na trase chodníka.

 

 

Časový plán prípravy a realizácie projektu:

Počet mesiacov realizácie projektu: 6

 

Názov aktivity Termín realizácie od -do Predpokladaný finančný náklad v eur

1. terénne úpravy máj – október 5 500 

2. zriadenie oddychovej zóny,

inštalácia lavičiek a inf. tabúľ máj – august 3 500

 

 

 

Udržateľnosť výsledkov projektu na minimálne 3 roky od dokončenia projektu:

(presný popis činností a aktivít žiadateľa pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov i výstupov projektu)

 

Obec Ochtiná bude vytvorený chodník a príslušenstvo pravidelne kontrolovať a udržiavať. Chodník bude zaradený do cyklo máp a obec Ochtiná bude iniciovať spojenie cyklo trasou aj z obce Kopráš (Magnezitovce) čím sa vytvorí okruh Hrádok - Ochtiná – Slavošovce – Magnezitovce – Hrádok. Na začiatku chodníka bude vytvorené parkovisko pre návštevníkov. Aj v spolupráci s KSK a Košice región turizmu bude vytvorený chodník propagovať a prezentovať na turistických výstavách. Chodník bude zahrnutý do propagačných materiálov obce. Po dokončení prác od roku 2020 budú organizované spoločné turistické výstupy k jaskyni spojené s kultúrnym programom. Organizované budú aj spoločné cyklo jazdy.

 

Ďalšie podporné aktivity zabezpečené v roku 2019 žiadateľom budú:

- spoločný turistický výstup obyvateľov obce a návštevníkov k jaskyni na začiatku prác v máji s kultúrnym programom.

- slávnostné ukončenie prác

 

 

Spôsoby prezentácie značky programu Terra Incognita :

(v rámci propagácie výstupov projektu po jeho dokončení)

Na viditeľnom mieste vybudovaného altánku bude umiestnená trvalo vysvetľujúca tabuľa, ktorá bude informovať, že „Projekt Vyhliadková veža s oknom do minulosti a s netradičným zdrojom pitnej vody“ bol spolufinancovaný z finančných prostriedkov rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita.“

Propagačné materiály budú obsahovať logo programu Terra Incognita a bude na nich uvedené, že „Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.“

Na internetovej stránke obce (http://www.obec-ochtina.sk) umiestnime logo programu Terra Incognita s hypertextovým odkazom na stránku programu (http://www.terraincognita.sk).

Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

 

05.04. 2019

............................................ .....................................................

 

Dátum Podpis štatutárneho zástupcu

 

 

Povinná príloha : Rozpočet projektu